19 فروردین 1399
En | 

شرح خدمت

فرم درخواست معرفی نامه جهت استفاده از مامورسراهای برون سازمانی

مسئول اصلی ارائه خدمت

خانم خواجه

شماره تماس 03136681068  داخلی 239

مراحل گردش کار

- فرم درخواست مهمانسرا توسط کاربر تکمیل و ارجاع به مسئول مربوطه

- ارجاع به معاونت توسعه منابع و مدیریت انسانی

- ارجاع به رئیس اداره پشتیبانی، توسعه منابع و تحول اداری

- ارجاع به مسئول رفاه

-هماهنگی با استان مربوطه و ایجاد نامه توسط مسئول رفاه

- تأیید رئیس اداره پشتیبانی، توسعه منابع و تحول اداری

- تأیید معاونت توسعه منابع و مدیریت انسانی

-دبیرخانه جهت صدور معرفی نامه جهت اسکان

نمودار فرایند

نمونه فرم