19 فروردین 1399
En | 

شرح خدمت

فرم درخواست معرفی نامه جهت اخذ وام از بانک (شاغلین)

مسئول اصلی ارائه خدمت

خانم خواجه

شماره تماس 03136681068  داخلی 239

مراحل گردش کار

- پر کردن فرم درخواست معرفينامه جهت اخذ وام از بانك (شاغلين) در اتوماسیون اداری با جزئیات زیر:

- پر کردن فیلدهای مربوط به درخواست کننده توسط درخواست کننده

- پر کردن فیلدهای مربوط به ضامن اول توسط درخواست کننده

- پر کردن فیلدهای مربوط به ضامن دوم توسط درخواست کننده

- ارجاع اتوماتیک به مسئول حقوق و دستمزد جهت پر کردن فیلدهای مربوطه

- تأیید رئیس اداره پشتیبانی، توسعه منابع و تحول اداری

- تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

- ارجاع به دبیرخانه جهت ثبت صادره و صدور نامه

 

نمودار فرایند

نمونه فرم