29 دی 1398
En | 

 

به منظور حفظ سلامت و شادابی جسمی و روحی همکاران گرامی خدمات اداره کل در زمینه ورزش به سه روش زیر ارایه میگردد: