| 15 تیر 1399
En | 

شرح وظایف

  پیگیری تشکیل کمیته راهبردی امنیت اطلاعات و حضور فعال درآن

  پیگیری تهیه شناسنامه رایانه ای از شبکه ها ، نرم افزار ها ، دسترسی کاربران و بروز رسانی آن توسط واحد فناوری اطلاعات دستگاه

  تعیین ضوابط کلی حفاظتی و موقعیت مکانی سیستم های سخت افزاری اصلی و کنترل تردد در مکان مورد نظر

  تعیین طبقه بندی حفاظتی ، اطلاعاتی که تبدیل به دیجیتال شده اند

  تهیه و پیگیری اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظتی و امنیتی ، تولید ، نگهداری ، گردش ، دسترسی ، امحاء اسناد و اطلاعات دیجیتال

  نظارت در خصوص برقراری و یا مسدود نمودن پورت های فیزیکی و منطقی ورودی و خروجی سیستم ها توسط واحد فناوری دستگاه

  تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به ورود و خروج تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری از ساختمان ها و اماکن و نظارت بر حسن اجرای آن

  نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه های موجود در دستگاه

  پیگیری اجرا و بررسی دوره ای امکان نفوذ و آسیب پذیری حفاظتی و امنیتی سیستم های موجود و پیگیری رفع نواقص احتمالی

  دریافت و بررسی گزارش های تلاش های موفق و ناموفق نفوذ به سیستم های موجود و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

  اجرای مانیتورینگ ترافیک شبکه و نظارت و اخذ گزارشات موردی و دوره ای از آن واحد

  تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاورین سازمان جهت انجام خدمات حوزه فناوری اطلاعات قبل از انعقاد قرارداد

  نظارت دوره ای از روند تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات طبقه بندی شده و نحوه نگهداری از آن

  راه اندازی کامل اتوماسیون دبیرخانه محرمانه ، حراست و سیستم اخبار در حراست اداره کل

  توسعه و تجهیز اتاق سرور و فنی حراست

  حضور در جلسات کمیته خرید تجهیزات فناوری و نظارت بر آن

  رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری حراست اداره کل و مناطق و نواحی

  ارائه گزارش به مسئولین مافوق و تدوین برنامه ای کوتاه مدت برای حراست

  نیازسنجی از حراست ها و بازدید دوره ای از مناطق و نواحی و زیر مجموعه های مرتبط

  شرکت در جلسات ، گردهمایی ، کمیسیون ها و دوره های آموزشی و کمیته های کاری در حیطه وظایف محوله با نظر مسئولین مافوق

  تهیه پیشنویس و مکاتبات و گزارشات مربوطه

  انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم و ...