| 15 تیر 1399
En | 

شرح وظایف

  ثبت ورود و خروج پرسنل به صورت روزانه
  ثبت ورود و خروج خودرو ها
  نظارت تصویری به صورت فیزیکی
  نظارت بر تردد پرسنل ادارات شهرستانها و اداره کل به صورت سیستمی

  نظم بخشیدن به پارکینگ و محوطه در زمان جلسات در سالن همایش ها
ردیف   اسم فرم  
 1  ورود و خروج کالا » دریافت «
 2 درخواست مجوز تردد بعد از وقت اداری (1) » دریافت «
 3 درخواست مجوز تردد بعد از وقت اداری (2) » دریافت «
 4  درخواست مجوز تردد ( ساعتی و روزانه ) » دریافت «