| 15 تیر 1399
En | 

شرح وظایف

  تعیین صلاحیت افراد داوطلب تصدی مشاغل حساس

  نظارت بر سفرهای خارجی و نظارت بر تردد اتباع بیگانه در محیط

  صدور کارت شناسایی ، اخذ مدارک ، بررسی درخواست ها و جمع آوری کارت های قبلی

  گزارش خبر و اطلاع رسانی از محیط های تحت پوشش با هماهنگی مدیر حراست

  بررسی و ارزیابی دقیق گزارشات واصله و تخلفات احراز شده با هماهنگی مدیر حراست

  تهیه شناسنامه حفاظت پرسنلی و بانک های مورد نیاز با هماهنگی مدیر حراست

  نظارت و بازدید و سرکشی دوره ای از توابع با هماهنگی کامل مدیر حراست

  پیگیری وضعیت استخدامی کارکنان و همچنین انتقال ، انتصاب ، تغییرات و جابه جایی ها و روند آنها با هماهنگی مدیر حراست

 

 

ردیف

نام فرم

1 تعهد کارت شناسایی »دانلود«
 
2 فرم مسافرت خارج از کشور 
3 درخواست گواهی اشتغال کارکنان سازمان جهت ارائه به مبادی خارجی در داخل و خارج از کشور