| 14 تیر 1399
En | 

جهت اطلاع از اطلاعیه ها و فراخوان ها برای ارائه مدارک پروانه اشتغال بکار مهندسی به صفحه اصلی سایت اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان قسمت اخبار و اطلاعیه ها مراجعه شود.

صدور و تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال

 

     به منظور تمدید مجوز فعالیت دفتر مهندسی از طریق امور دفاتر سازمان نظام مهندسی اقدام گردد.

آدرس : اصفهان-خیابان هزار جریب-ابتدای خیابان آزادی-اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان (ساختمان آزادی) - اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان - کد پستی : 8168813111

تلفن اداره  :14-36688011-031


شماره های داخلی :

  صدور پروانه اشتغال مهندسین :305 و 311

امور آزمایشگاه ها ،  شرکتهای حقوقی و دفاتر طراحی : 334

سایر موارد : 306