28 شهریور 1400
En | 

شرح وظايف

    نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي اصلي و فرعي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني ابلاغي.
    رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قرارداد ها با توجه به ضوابط.
    رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط.
    اظهار نظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي.
    تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راههاي اصلي و فرعي و بهسازي راهها.
    نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها.
    رسيدگي و تاييد صورت وضعيت حق الزحمه مهندسان مشاور.
    اظهار نظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرايب منطقه اي استان و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مديريت ساخت و توسعه راهها.
    مطالعه  و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا.
    تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرايي در بخش راههاي اصلي و فرعي.
    مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط.
    انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و محاسبات فني و اجرايي براي پلها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني.
    تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم.
    انجام مراحل مختلف و شناسايي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي.

    نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك، شن و ماسه از نظر مصرف در زيرسازي و روسازي  جاده ها.