01 آبان 1400
En | 

شرح وظايف

  نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي روستايي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني و ابلاغي.
  رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستور ات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط.

  رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط.

  اظهار نظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي.

  تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي روستايي و بهسازي راه وشركت در آنها.
  نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها.
   رسيدگي و تاييد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور.
  اظهار نظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرايب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسوين هاي ذيربط زير نظر مافوق.
  مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا.