| 31 خرداد 1400
En | 

شرح وظايف

  بررسی و اظهارنظر در مورد ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری و جمع آوری نظرات وانعکاس آن به وزارت متبوع

  اجرای آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی و ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور

   انجام امور دبیرخانه ای بررسی، تصویب و ابلاغ طرحهای توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان

  انجام امور دبیرخانه ای کمیسیون ماده پنج و کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی استان

   فرهنگسازی و ایجاد زمینه مشارکت های مردمی در امر تهیه و اجرای طرحهای معماری و شهرسازی از طریق برگزاری همایش، نمایشگاه، چاپ خبرنامه، بولتن و بروشور

  پیگیری موارد تخلف از مقررات شهرسازی و معماری بر اساس قوانین، مقررات، ضوابط ودستورالعمل های مربوط و ارائه به مبادی ذیربط

  تنظیم و عقد قراردادهای مربوط به طرحهای توسعه و عمران ناحیه، مجموعه هاي جامع شهر، طرحهای ویژه و طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی و طراحی شهری و معماری

   همکاری در تهیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز مشاور بر حسب مفاد قرارداد

   شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آئین نامه های مختلف تعیین گردیده است

  مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای وملی به منظور پيشنهاد به شورای برنامه ریزی استان

  مکانیزه کردن طرحهای توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده پنج و کمیسیونهای تخصصی راه وشهرسازی استان و اصلاحات طرحهای تفصیلی براساس مصوبات کمیسیون

  مدیریت پایگاه اطلاعاتی و بایگانی فنی طرحهای شهرسازی و معماری و به روزآوری آنها

   بهره برداری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS دراجرای وظایف

   بروز نگه داشتن اطلاعات و تصمیم گیریها در  رابطه با عناصر کالبدی در محدوده طرحهای توسعه و عمران ناحیه، مجموعه های شهری، جامع و تفصیلی شهری

  تشکیل کمیته انتخاب مشاور جهت تهیه طرحهای توسعه و عمران که از بودجه های عمرانی استانیتامین می شود بر اساس ضوابط و مقررات

   تهیه و تنظیم برنامه های سالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی ومعماری حوزه ستادی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

   همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله،بویژه در زمینه ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی و تهیه  قراردادنقشه پایه