30 مهر 1400
En | 

جمهوری اسلامی ایران
منشور اخلاقی وزارت راه و شهرسازی


خدا هیچکس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او؛ نیکی های هر شخص به سود خود او و بدی هایش نیز به زیان خود اوست، بار پروردگارا ما را بر آنچه به فراموشی یا به خطا کرده‌ایم مؤاخذه مکن، بار پروردگارا تکلیف گران طاقت فرسا چنان که بر پیشینیان نهادی بر ما مگذار، بار پروردگارا بار تکلیفی فوق طاقت ما را به دوش منه و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما، تنها سلطان ما و یار ویاور ماتویی ما را بر (مغلوب کردن) گروه کافران یاری فرما.


 آیه(۲۸۶) سوره بقره


1- حضوربه موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی.

2- خوشرویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان.


ایا اهل ایمان هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره کند شاید آنها بهتراز آنها (مسخره کننده ها) باشند  

آیه (۱۱) سوره حجرات


3- راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها.


4- فراه منمودن فضای مطلوب مراودات به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.


5- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی،مذهبی و…).


در کار ناشایسته ای که بخطا کنید به شما گناهی نیست لیکن آنکار زشتی را که بعمد و با اراده قلبی می کنید بر آن گناه مؤاخذه می شوید. 

آیه (۵) سورهاحزاب


6- توجهبه صحبت ها و خواسته های مراجعان وحداکثر تلاش در پاسخگویی و ارائه خدمت به آن.


هیچکس نمی داند که پاداش نیکوکاریش چه نعمت و لذتهای بی نهایت که روشنی دیده است در عالم

غیب براو ذخیره شده است.

 آیه (۱۷) سوره سجده


7- ارائهاطلاعات لازم به همکاران جهت خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب.


8- انجاموظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقرارت سازمانی.


9- خودداریاز مظاهر فساد اداری نظیر توصیه،سفارش و اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد.


بزرگوارترینشما نزد خدا با تقواترین شماست و خدا از حال شما کاملاً آگاهست.

 آیه (۱۳) حجرات


10-  رعایت نظم و انضباط اداری.


11- برنامه ریزی فعالیتها و انجام آن براساس زمان پیش بینی شده


12- انجام فعالیت ها براساس روش مستند و مشخص نه براساس سلیقه کارکنان یا مدیران.


درکارها به خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد کفایت است.

آیه (۳) سوره احزاب


13- پرهیزاز شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی در جهت تضعیف صمیمیت و اعتمادکارکنان.


ازخدا بترسید (نافرمانی نکنید) که خدا به گفتار شما شنوا و داناست.

آیه (۱) سوره حجرات


14-  راز داری و خودداری از افشاء اسناد محرمانه


15- استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه.


16- پرهیزاز استعمال دخانیات در محیط کار.


17- استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد.


18- جلوگیریاز اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان


19- برقراری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی


20- استفاده صحیح از اختیارات و قدرت انسانی


21- درک صحیح اهداف سازمان و تلاش در جهت همسویی اهداف فردی با آن.


22- احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود.


23- رعایت قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق.


24- اهمیت دادن به ارتقاء دانش و بینش بعنوان وظیفه .

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان