30 مهر 1400
En | 

گزارشات شهروندی

در این بخش هر شهروند می تواند همانند یک گزارشگر خطاها و تخلفاتی را که در حوزه خدمات وزارت راه و شهرسازی که در سطح کشور مشاهده می نماید را به اطلاع مدیران و کارشناسان مربوطه در وزارت راه و شهرسازی برساند. شاید شهروندان به صورت مستقیم از این تخلفات متضرر نشوند اما گزارش شهروندان می تواند در کاهش فساد و تخلفاتی که به نحوی به دارایی های عمومی لطمه وارد می کند، کارساز و موثر باشد.

گزارشات شهروندی می تواند شامل موضوعات زیر باشد:

  • برخورد نامناسب کارمندان
  • تخلفات اداری کارمندان
  • تراکم غیرمجاز ساختمانی
  • زمین خواری
  • ساخت و ساز غیرمجاز
  • عدم رعایت حریم جاده، جنگل، رودخانه و آثار تاریخی